فعالیت داوطلبانه

داوطلب ، فرد نیکوکاریست که بدون دریافت هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مرتبط به موسسه را برعهده می‌گیرد. تنها تفاوت داوطلب با یک کارمند موظف، در عدم دریافت دستمزد است و در دیگر جنبه‌ها هیچ گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند.

برای یادآوری جایگاه بلند داوطلبان در انجمن ام اس خراسان شمالی، شاید تنها ذکر همین نکته کافی باشد که موسس و پایه گذار، هیات امنای، هیات مدیره موسسه و نام آورترین پزشک متخصص در زمینه ام اس، همگی به شکل داوطلبانه در انجمن ام اس خراسان شمالی فعالیت می‌کنند.

انجمن بیماران ام اس خراسان شمالی مانند هر بنیاد مردم محور دیگری هویت اجتماعیش را از نیروهای داوطلبش کسب می‌کند. نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی انجمن ام اس، موسسه را در دستیابی به اهدافش یاری می‌کنند.