انواع کمک های فردی

یاور گرامی، اگر می‌خواهید به طور فردی یاری گر انجمن بیماران ام اس خراسان شمالی باشید تا بتوانیم با حمایت همه جانبه از این بیماران شادی و امید به زندگی را به آنها و خانواده‌های عزیزشان هدیه دهیم، با روش های زیر که برخی از آنها خود انواع گوناگون دارند، می توانید به جمع یاوران انجمن ام اس بپیوندید.