مدیرعامل

بر مبنای اساسنامه انجمن ام اس خراسان شمالی اختیارات و وظایف مدیر عامل در چهارچوب اختیارات و مصوبات هیأت مدیره توسط هیأت مذکور تعیین می گردد.

مدیر عامل کنونی انجمن ام اس خراسانم شمالی – سرکار خانم سهیلا پیدا

photo_2016-11-29_11-07-31